Algemene Voorwaarden

Ik sluit een contract met je af op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Ik ga er van uit dat alles bespreekbaar is en in goed overleg opgelost kan worden. Dit is de manier waarop ik graag werk. Echter mocht dat niet mogelijk blijken, dan val ik terug op onderstaande algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Zodra je akkoord hebt gegeven voor je abonnement, wordt je lid (hierna; het “Lid”) van Pasmans Personal Training (hierna; “PPT”).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van PPT en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen PPT en het Lid.

3. Abonnementen

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn abonnement aangaat voor de afgesproken contractduur. Abonnemanten zullen na na de contractduur stilzwijgend verlengd worden.
3.3. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van PPT worden overgedragen.
3.4. Alle abonnementswijzigingen (opschorten, beëindigen, wijzigen) dienen uiterlijk 14 dagen voor het einde van het abonnement te worden doorgegeven.

4. Rittenkaart

PPT biedt naast abonnementen voor sommige activiteiten ook rittenkaarten. Deze zijn voor bepaalde tijd en zullen in overling overleg verlengd of beeindigd worden.

5. Abonnementsgelden

5.1. Het abonnementsgeld dient door het lid via binnen de op het abonnement aangegeven termijn voldaan te worden, tenzij anders wordt afgesproken.
5.2. Bij niet tijdige betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten van PPT tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
5.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijsverhogingen zullen niet tijdens een lopend abonnement doorgevoerd worden. Bij stilzwijgende verlengingen zal de prijsverhoging in het nieuwe abonnement gecommuniceerd worden. 

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Elk abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur en kent een opzegtermijn van 14 dagen.
6.2. De opzegging kan via whatsapp (06-43667099) of per mail (franspasmans@hotmail.com)  worden gedaan. 
6.3. PPT mag het lidmaatschap ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten) en wijzigen van Lidmaatschap.

PPT biedt haar leden de mogelijkheid het abonnement, uitsluitend op basis van medische indicatie door een medisch professional, kosteloos, en per volledige kalendermaand, te pauzeren. Dit kan echter nooit met terugwerkende kracht.

8. Doorgang trainingen

8.1. PPT is bevoegd om 3 trainingen op jaarbasis te annuleren wegens vakantie. 
8.2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. PPT is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. PPT is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet van PPT
9.2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. PPT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen, of enig lichamelijk letsel tijdens de training.

10. Slotbepalingen

10.1. Op alle door PPT gesloten abonnementen is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Scroll naar boven